Van Drupal website<br/>tot Magento webshop… - Uw succes is onze ambitie. Benieuwd hoe we dat doen?

Van Drupal website
tot Magento webshop…

Uw succes is onze ambitie. Benieuwd hoe we dat doen?

 • Drupal
 • Magento
 • MailChimp
 • Google Partner
 • CakePHP

Disclaimer & Cookie statement

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de content.

Aansprakelijkheid

Montani Webdevelopment + Strategie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendom

De website is eigendom van Montani Webdevelopment + Strategie. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo’s, geluiden, bestanden en source-codes, behoren toe aan Montani Webdevelopment + Strategie of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Montani Webdevelopment + Strategie mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar derden

Montani Webdevelopment + Strategie draagt geen verantwoordelijkheid, en aanvaardt daarmee geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Montani Webdevelopment + Strategie is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Montani Webdevelopment + Strategie verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Montani Webdevelopment + Strategie aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
Montani Webdevelopment + Strategie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Cookie Statement

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert deze website en voor welk doel?

 1. Functionele cookies:
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.
 2. Statistieken
  Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.
 3. Social Media
  Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Cookies uitzetten/verwijderen
Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: support.mozilla.org/nl/kb/Cookies 
Internet Explorer: windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wij werken o.a. voor:

 • Detailresult services
 • Megategel
 • SMT Systems
 • PV Nuon
 • Flexicomfort
 • Bruins BV